Privacyverklaring

Deze privacyverklaring richt zich tot onze bezoekers, cursisten, contactpersonen van onze opdrachtgevers en trainers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de diensten die door derden worden aangeboden en geldt niet voor onze medewerkers, stagiaires en sollicitanten.

De persoonsgegevens en het gebruik

ExplainiT krijgt rechtstreeks of via de werkgever de persoonsgegevens van cursisten.
De navolgende persoonsgegevens worden door ExplainiT verwerkt voor de hierna genoemde doeleinden:

  • De contactgegevens van cursisten worden gebruikt voor het sturen van de uitnodiging, de presentielijst, het evaluatieformulier en het opmaken van certificaat van deelneming aan de cursus.
  • De contactgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers worden gebruikt om de relatie te onderhouden en te informeren over wijzigingen in het cursusaanbod.
  • De contactgegevens van onze opdrachtgevers worden gebruikt ten behoeve van het versturen van offertes en facturen en het voeren van een juiste financiële administratie.
  • De contactgegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen indien je het contactformulier invult.
  • De contactgegevens van de trainers worden verwerkt om de overeenkomst tussen ExplainiT en de trainer uit te kunnen voeren.
  • Het surfgedrag op onze website, hoe lang je de website bezoekt en je IP-adres worden verwerkt ten behoeve van de verbetering van de website en om ons aanbod van diensten op je af te stemmen.

De grondslag van de verwerking

ExplainiT verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die wij met onze opdrachtgevers sluiten, waarbij je als cursist partij bent. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

ExplainiT deelt uitsluitend de benodigde persoonsgegevens met derden, zoals de trainer, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het doel van de verwerking wordt daarbij steeds in acht genomen. Een beperkt aantal medewerkers binnen onze organisatie heeft uit hoofde van hun functie toegang tot persoonsgegevens. Indien ExplainiT een derde partij, die namens en in opdracht van ExplainiT, jouw persoonsgegevens laat verwerken, dan wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van de cursisten die zijn aangemeld via de werkgever worden 24 maanden na het toesturen van het certificaat verwijderd. De overige verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd nadat verwerking niet meer noodzakelijk is dan wel op het moment van het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen.

De website

Wij plaatsen verschillende soorten cookies op deze website. Dit zijn kleine tekstbestandjes die onze website op je computer, tablet of smartphone plaatst tijdens je bezoek aan onze website. De functionele cookies zijn van belang om onze website goed te laten werken en het gebruiksgemak van de website te vergroten. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Door middel van de analytische cookies, van Google Analytics, wordt het websitebezoek gemeten zodat wij onze website kunnen verbeteren. Via de instellingen hebben wij ervoor gezorgd dat de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd. Functionele en analytische cookies plaatsen wij altijd en gebruiken wij niet om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Op deze website vragen wij toestemming voor het gebruik van tracking cookies. Dit zijn niet-noodzakelijke cookies. Via deze cookies wordt je websitebezoek gevolgd om daarmee bijvoorbeeld een profiel van de websitebezoeker op te bouwen.

Eenmaal geplaatste cookies kun je verwijderen via de instellingen van de browser die je gebruikt. De persoonsgegevens die wij op deze manier verzamelen, delen wij niet vanuit commerciële doeleinden met derden. Wij gebruiken dit ook niet om je op een andere manier informatie te verstrekken.

Beveiliging

ExplainiT vindt het belangrijk dat persoonsgegevens veilig zijn en doet er alles aan om een op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De beveiliging voldoet aan de gangbare normen, wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. Met onze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.

De maatregelen zorgen er o.a. voor dat:

  • alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben;
  • geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking, ons vragen om de verwerking te beperken of jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen.

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen, kun je dit aan ons doorgeven. Verzoeken stuur je aan privacy@explainit.nl. Je kunt uitsluitend een verzoek indienen voor jezelf. Omdat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, willen wij er zeker van zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon. We kunnen je daarom vragen om langs te komen om te verifiëren of je de persoon bent die het verzoek indient.

Alle verzoeken zullen wij in behandeling nemen en binnen één maand ontvang je van ons een reactie. In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij geen gehoor kunnen geven aan bijvoorbeeld een verzoek tot verwijdering. Een van de redenen is dat wij gebonden zijn aan een wettelijke bewaartermijn en deze termijn bijvoorbeeld nog niet is verstreken.

Klachten

Indien je ontevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je dit tevens via privacy@explainit.nl aan ons doorgeven. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 21-11-2018 en voor het laatst gewijzigd op 26-2-2021. Vanwege mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving en/of wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens behoudt ExplainiT zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, adviseren wij deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Contactgegevens

ExplainiT is de verwerkingsverantwoordelijke voor de bovengenoemde verwerkingen, omdat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen. ExplainiT is gevestigd te (7559 SV) Hengelo aan de John Maynard Keynesstraat 351 en te bereiken via: info@explainit.nl.

Copyright © 0000 ExplainiT | Onderdeel van INVINITIV